بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد
مشارکت مدنی درتأمین عمومی