بازار مالی، سرمایه­ها را برای سرمایه­گذاری در فناوری بسیج می­کند
 بازارهای مالی، از یک طرف با تأمین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده او کمک کرده، از طرف دیگر تشویق‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران کوچک، برای سرمایه‌گذاری در این فرصت­ها هستند
بازارهای مالی در زمینه‌ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعات ایجاد می‌کنند
بازارهای مالی نقش نظارتی قوی‌ای برای شرکتهای بزرگ فراهم می­سازند
بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت­های موفق و تنبیه شرکت­های زیان‌ده، نقش نظارتی قوی‌ای را ایفا می­کنند که از بسیاری از سیستم­های نظارت بوروکراتیک مؤثرتر عمل می­کنند
با توجه به ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/” title=”بازار سهام”>بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم می­ســازد تا سرمایه­گذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، مصون کنند

2-8-1وظایف بازار مالی

بازار مالی وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد
طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف عبارتند :

واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام میدهند

نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است

واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند

نظام مالی تجارت ومبادله راآسان می کند

نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده ومکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند

(صمدی و همکاران 1386)

 

2-8-2انگیزه های نوآوری مالی

نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تأثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد
دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد
گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات (آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی است در قبال این عقیده ,گروهی دیگر اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد
دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید مذهب ورقابت
درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر بیشتر اهمیت دارند

افزایش تغییرپذیری نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار و نرخ مبادله و در نتیجه معرفی ابزارها و استراتژی ها برای توزیع مؤثر خطر

پیشرفت در ارتباط راه دور تکنولوژی کامپیوتری

پیچیدگی بیش تر کارها و آموزش علمی مشارکت کنندگان حرفه ای بازار

رقابت میان واسطه های مالی

وجود انگیزه برای گریز از مقررات و قوانین مالیاتی

تغییر الگوهای جهان ir/search/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C/” title=”نقدینگی”>نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند

ابزارهای مدیریت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند

نوآوری انتقال خطر قیمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد

ابزارهای انتقال خطر اعتباری توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت  است

نوآوریهای نقدینه ساز سه کار انجام میدهند:

الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند

ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود مقاله :

ir/search/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/” title=”مالیات”>مالیات مقررات رانشان میدهد

ü      محصولات مالی جدید(دارایی های مالی و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل عمومی