بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود مقاله :

ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6/” title=”استقراض”>استقراض) را بر می‏گزینند
نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسه‏ها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد