بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است
این مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید کرده اند
در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود

 

 

2-4-1: نقش نهادهای قانونی

یک نظام قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای ir/search/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/” title=”سهامداران”>سهامداران و کارایی اجرای قراردادها تأثیر م یگذارد
آنها شواهدی را ارائه دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومی  تمایل دارند از حقوق مالکیت خصوصی حمایت کنند، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی نظیر ir/search/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/” title=”تورم”>تورم و سرمایه گذاری بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی مشاهده شده اند
بوید و همکار(2001) به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند
علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههای اخیر، مطالعات زیادی در مورد تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده است که این مطالعات از مدل مکینون ( 1973 ) و شاو  ( 1973 )یروی می کنند
آنها به نقش اساسی سیاس تهای دولت در بخش مالی بر تجهیز پس انداز و تخصیص بهینه آن بر سرمای هگذاری تأکید کرده اند
نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمام اشکال کنتر لهای دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پس اندازهای مالی و سرمای هگذاری در اقتصاد را کاهش می دهد
لذا سیاستهای پیشنهادی این مکتب فکری عدم مداخله دولت در بخش مالی و آزادسازی مالی است
تمام اشکال کنترل های دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پ ساندازهای مالی وسرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد

2-4-3  سایر متغیرها

سایر متغیرها که در ادبیات اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی ذکر شد هاند، عبار تاند از دانلود مقاله :

ir/search/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/” title=”خاورمیانه”>خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به طور کلی در فرایند آزادسازی مالی، در اکثر کشورها موارد زیر مد نظر قرار گرفته اند:

− اصلاحات هنگامی انجام شده است که اقتصاد از نظر وضعیت کلان باثبات بوده است؛

− اصلاحات در بخش حقیقی قبل از اصلاحات در بخش مالی انجام شده است؛