پایان نامه ارشد: انواع مشتری از نظر میزان درآمد …

“>

“>“>دانلود مقاله :

ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/” title=”مدیریت ارتباط با مشتری”>مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط

مدیریت ارتباط با مشتریان (irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C&topic_6=430572″ title=”مشتری محوری”>مشتری محوری
مبدل شده است
كوتاه تر شدن ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/” title=”بازاریابی”>بازاریابی بکار رود
سازمان­ها می­توانند در محیط کاری خود از ارزش دوره عمر مشتری جهت شناسایی مشتریان که در آینده مایل به رساندن ماکزیمم ارزش به شرکت هستند، استفاده نمایند، که باعث افزایش ارزش دوره عمر مشتری و سطح تخصیص بهینه منابع و میزان کارایی کانالهای مختلف ارتباطی را مشخص می نماید (جوانشیر و همکاران 1387)

از دیدگاهی دیگر، مدیریت مشتریان به صورت پویا بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری می تواند موجب بالا رفتن ارزش مقالات و پایان نامه ها , ,