افراد هیجانخواه چه ویژگی هایی دارند؟

 زاکرمن و همکاران وی دریافتند که هیجان خواهی در نتیجه سن تغییر می کند
افراد جوانتر بیش از افراد مسن تر به جستجو حادثه، ریسک و تجربیات جدید گرایش دارند
نمره های آزمون های نوجوانان تا 60 ساله نشان داد که هیجان خواهی با افزایش سن کاهش می یابد و حدود 20 سالگی آغاز می شود
مردان در هیجان زدگی و ماجراجویی، بازداری زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی نمره های بالاتری گرفتند
زنان در تجربه جویی نمره های بالاتری گرفتند

پژوهشگران همچنین تفاوتهای نژادی و فرهنگی معناداری در هیجان خواهی یافتند
آسایی ها از افراد کشورهای غربی نمره کمتری در SSS گرفتند
آزمودنی سفید از غیر سفیدها نمره بالاتری گرفتند
(سید محمدی، یحیی، 1378 ، ص 527 – 526 )

تفاوتهای فردی :

 زاکرمن دریافت با وجود آنکه برخی افراد زیاد هیجان خواه از فعالیتهایی چون کوهنوردی پرئاز با هواپیمای بی موتور، مسابقات اتومبیل رانی، اسکی و غواصی لذت می برند و افراد کم هیجان خواه عموماً از آنها لذت نمی برند
تفاوتهای رفتاری همیشه چشمگیر نیستند
برخی از افراد زیاد هیجان خواه تجربه های متنوع را به تجربیات خطرناک تر ترجیح دادند
آنها شرکت در گروههای رویارویی، آموزشی مراقبه و آزمایشهای روان شناختی جدید را ترجیح دادند
زمانی که برانگیختگی اولیه این تجربه ها فروکش می کند، افراد زیاد هیجان خواه معمولاً این فعالیتها را قطع می کنند، زیرا آنها سطح مطلوب تحریک را ایجاد نمی کنند
افرادی که نمره بالایی در SSS گرفتند از آنهایی که نمره پایین گرفتند نشانه های شدیدتری از سوء استفاده از ماده مخدر از جمله ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c/ ” title=”مصرف مواد”>مصرف مواد مخدر را در سنین پایین تر از معتادان دارای نمره کم آغاز کرده بودند
از این گذشته افراد زیاد هیجان خواه با احتمال بیشتری سیگار می کشیدند و الکل مصرف می کردند، با سرعت رانندگی می کردند، تصادف و محکومیت های بیشتری به خاطر رانندگی هنگام مستی داشتند و به فعالیتهای جنسی زیاد می پرداختند