رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

ir/search/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C/” title=”هیجانی”>هیجانی، شناختی، اخلاقی، و حتی جنبه جسمی، عصبی، هورمونی، و بیوشیمیایی می­شه که به وجود آورنده رفتارای بهنجار یا نابهنجاره

سیگل و سنا (1997)، طبق نظریه­های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه به وجود اومده توسط، موافقت فرد با شرایط حاکم در محیط­های طبقه پایین می دونن

سیگل و سنا (1997)، نظریه­های پروسه اجتماعی، بی نظمی رو به وجود اومده توسط تعاملات آدم­ها در زندگی روزمره در جامعه می­دانند

نظریه­های عکس العمل اجتماعی روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارای بینظم دارن، متمرکز می­شن
یعنی روشی که در اون جامعه عکس العمل نشون می­بده (سیگل و سنا، 1997)

[1] – addictive behavior

[2] – Siegel & Senna

[3] – individual theories

[4] – social structure theories

[5] – social process theories

[6] – social reaction theories