دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) …

2-3-4- انواع مشتری

از زوایای مختلف می­توان مشتری را به انواع مختلف تقسیم کرد
در این قسمت مشتری از چهار جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

2-3-4-1- انواع مشتری از جنبه میزان ir/8600-2/” title=”رضایت مشتری “>رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات او به انسان دست می‌دهد
در این درجه بندی معیار اطلاع یافتن از نظرات مشتری پس از دریافت کالا یا خدمات گذارده شده و میزان رضایتی که برای او حاصل گردد، از نظر رفتارشناسی، حائز تامل فراوان است
اطلاع از درجه بندی آنها از این جنبه می­تواند در تعیین خط مشی‌ها و سیاست فروش آینده سازمان بسیار مؤثر باشد
این مشتریان در پنج گروه قابل تقسیم است (صالحی و همکاران 1384)